IVF Lekárka

Vzdelanie

 
1997 – 2003 3. lekárska fakulta Univerzity Karlovej
2008 Európska atestácia z gynekológie a pôrodníctva
Odborná prax
2003 Gynekologicko – pôrodnícka klinika LF MU v Brne

 

– Vedúci lekár ambulancie Centra asistovanej reprodukcie FN Brno

– Odborný asistent LF MU

2016 ReproGenesis, lekárka IVF
Členstvo v odborných spoločnostiach
Členska sekcie asistovanej reprodukcie Českej Gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
Členska sekcie ultrazvukovej diagnostiky Českej Gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
Členka Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelisty Purkyně