AK STE BOLI S POSKYTNUTOU ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU NA KLINIKE REPROGENESIS V BRNE  SPOKOJNÍ A CHCETE VYJADRIŤ SVOJE POĎAKOVANIE, ALEBO NAOPAK STE Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU NEBOLI SPOKOJNÍ, BUDEME RADI, KEĎ NÁM POŠLETE SVOJE NÁMETY A PRIPOMIENKY, KTORÉ SÚ PRE NÁS INŠPIRÁCIOU K STÁLEMU ZLEPŠOVANIU NAŠICH SLUŽIEB.


VAŠE NÁMETY, PRIPOMIENKY A POĎAKOVANIE NÁM MÔŽETE OZNÁMIŤ:

 • ústne, priamo na klinike ReproGenesis
 • elektronickou poštou na adresu info@reprogenesis.cz
 • telefonicky na číslo +420 530 338 338
 • dopisom zaslaným na adresu: ReproGenesis a.s., Hlinky 60/144, 603 00 Brno,
 • do dotazníkov umiestnených v čakárni kliniky, ktoré vložíte do označených schránok

V prípade Vašej nespokojnosti s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou na klinike ReproGenesis v Brne máte oprávnenie podať oficiálnu sťažnosť.

AKOU FORMOU A KDE JE MOŽNÉ SŤAŽNOSŤ PODAŤ?

Ústne je možné podať sťažnosť:

 • osobne u vedúceho pracoviska, ktorého sa sťažnosť týka,
 • telefonicky u vedúceho pracoviska, ktorého sa sťažnosť týka; takto podaná sťažnosť však musí byť do 5 dní od jeho podania potvrdená sťažovateľom písomnou formou (viz nižšie), inak sa na ňu prihliada ako na anonymnú sťažnosť (viz nižšie)

Písomne je možné podať sťažnosť:

 • dopisom podpísaným sťažovateľom a doručeným na adresu: ReproGenesis a.s., vedúca kliniky, Hlinky 60/144, 603 00 Brno,
 • elektronickou poštou za použitia elektronického podpisu na adresu info@reprogenesis.cz

Čo by mala obsahovať písomne podaná sťažnosť?

Aby sme mohli zabezpečiť účinné prešetrenie sťažnosti, mala by sťažnosť podaná písomne obsahovať minimálne tieto údaje:

 • vylíčenie podstatných skutkových okolností, ktoré sú podnetom k sťažnosti, vrátane uvedenia mien osôb, alebo názvu pracovísk, ktorých sa sťažnosť týka
 • meno a priezvisko sťažovateľa
 • bydlisko alebo doručovacia adresa sťažovateľa, prípadne iný kontakt na sťažovateľa (telefón, fax, elektronická adresa)
 • vlastnoručný alebo elektronický podpis sťažovateľa

Aký je ďalší postup a lehota pri vybavovaní sťažnosti?

Prešetrujeme všetky podané sťažnosti, avšak sťažnosti, ktoré nebudú obsahovať meno a priezvisko sťažovateľa alebo bydlisko, doručovaciu adresu, prípadne iný kontakt na sťažovateľa, budú vybavované ako anonymné, tj. budú prešetrované iba v prípade, že ich obsahom budú konkrétne údaje o nezákonnej činnosti.

Písomne podané sťažnosti, ktoré bude možné vyriešiť do 10 dní od ich doručenia, budú sťažovateľovi písomne potvrdené do 10 dní od doručenia sťažnosti. Lehota k vybaveniu sťažnosti je 30 dní od doručenia sťažnosti. Táto lehota môže byť predĺžená zo závažných dôvodov o 30 dní, o čom bude sťažovateľ včas písomne informovaný. O vyradení sťažnosti bude sťažovateľovi podaná písomná správa, ktorá obsahuje spôsob prešetrenia sťažnosti, zistenej skutočnosti a závery, prípadne prijaté opatrenia k náprave.

Pokiaľ sťažovateľ opakuje sťažnosť, ktorá už bola riadne prešetrená a vybavená, bez toho aby boli uvedené nové skutočnosti, je možné túto sťažnosť odložiť aj bez informovania sťažovateľa.